Stiri din Valcea

Finante Valcea

Inregistrarea contractelor de inchiriere - documentar fiscal

Distribuie
Persoanele care au obligatii declarative
Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere sau subinchiriere la sfarsitul anului 2010, incepand cu anul fiscal 2011, au obligatia sa declare aceste venituri care sunt definite ca venituri din activitati independente.
Numarul de cinci contracte de inchiriere sau subinchiriere reprezinta contractele aflate in derulare la 31 decembrie 2010.

Inregistrarea contractelor de inchiriere si procedura declararii veniturilor
Persoanele fizice prevazute mai sus au obligatia de a inregistra contractele de inchiriere/ subinchiriere, la organul fiscal competent si anume:
- administratia fiscala unde contribuabilul are adresa sau unde locuieste efectiv pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
- administratia fiscala in a carei raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.
Important! Persoanele fizice fara domiciliu fiscal in Romania ale caror contracte de inchiriere se afla in raza teritoriala a mai multor organe fiscale, au obligatia sa desemneze o sursa principala de venit, iar inregistrarea contractelor si declararea veniturilor se va face la organul fiscal pe teritoriul caruia se afla sursa principala de venit.

Declararea veniturilor
Odata cu inregistrarea contractelor se depune „Declaratia privind venitul estimat", cod 220, pentru activitati independente, pana la data de 15 ianuarie 2011.
In urma depunerii declaratiei estimative, organul fiscal competent stabileste platile anticipate si emite Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlul de impozit pentru anul 2011. Termenul limita pentru platile anticipate de impozit este data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru (15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 decembrie).


Pentru regularizarea impozitului,persoanele fizice au obligatia sa depuna „Declaratia privind veniturile realizate" cod 200 pana la data de 15 mai 2011. Ulterior prelucrarii acestei declaratii, organul fiscal emite „Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice pentru anul 2010" in care se definitiveaza calculul impozitului pe venitul anual, stabilindu-se eventualele diferente fata de cel achitat in cursul anului sub forma platilor anticipate.
In situatia in care persoanele fizice care indeplinesc conditiile de mai sus, nu au inregistrat contractele, organul fiscal va notifica din oficiu contribuabilii respectivi.

Organizarea contabilitatii
Persoanele fizice stabilesc venitul net in sistem real,si conduc contabilitatea in partida simpla conform Ordinului ministrului Finantelor Publice nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla.
Documentul principal pe baza caruia se tine evidenta veniturilor si cheltuielilor este Registrul jurnal de incasari si plati. Veniturile si cheltuielile luate in calcul pentru stabilirea venitului net sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de inchiriere/subinchiriere aflate in derulare in anul de raportare. Venitul brut reprezinta totalitatea sumelor incasate in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura. Acesta se majoreaza cu valoarea cheltuielilor care, conform dispozitiilor legale, erau in sarcina proprietarului, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta (exemplu: modernizari, reparatii, inlocuirea unor componente importante etc.).

Pentru a fi deduse, cheltuielile aferente veniturilor trebuie:
- sa fie efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului si justificate prin documente;
- sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursului caruia au fost platite.
Evidenta contabila in partida simpla a cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, in functie de natura lor: cheltuieli cu reparatii, zugraveli exterioare, cheltuieli cu instalatii electrice, termice, canalizare etc.

Atentie! Persoanele fizice care, la 31 decembrie 2010, au inregistrate cel putin 5 contracte de inchiriere/ subinchiriere au obligatia depunerii Declaratiei privind venitul estimat, pana la data de 15 ianuarie 2011.
In cazul in care la sfarsitul anului fiscal nu mai sunt indeplinite conditiile necesare inregistrarii (sunt in derulare cel mult 5 contracte de inchiriere si subinchiriere), incepand cu anul fiscal urmator persoanele fizice determina si declara venitul net realizat din inchiriere/subinchiriere potrivit regulilor aplicabile pentru categoria de venituri din cedarea folosintei bunurilor.
*
Baza legala: Ordinul ministrului Economiei si Finantelor nr. 2.333 pentru aprobarea procedurii privind declararea si stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor realizate din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 868 din 19 decembrie 2007; Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; art. 61 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa

i1lpyvfnyj