Stiri din Valcea

Posts Tagged 'institutii publice'

In atentia institutiilor publice! Au fost publicate machetele pentru raportarea statelor de functii la 30 iunie 2013

Cladire finanteDirectia Generala a Finantelor Publice Valcea reaminteste ca, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 186/1995 privind constituirea sistemului informational referitor la situatia numerica a personalului din institutiile publice, republicata, pana la 15 iulie a.c. inclusiv, trebuie raportate la Fisc datele informative privind numarul de personal si fondul de salarii aferent la 30 iunie 2013.

La intocmirea si depunerea raportarilor, se vor respecta urmatoarele cerinte:

- machetele privind numarul de personal se vor completa distinct pentru fiecare capitol bugetar si sursa de finantare, pentru toate categoriile de personal angajat in cadrul institutiei, precum si in concordanta cu tipul de formular corespunzator institutiei;
- machetele privind fondul de salarii se vor intocmi in mii lei, cu doua zecimale, si vor cuprinde in coloana 2 sumele platite in luna iunie 2013, iar in coloana 3 sumele platite cumulat in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2013;
- machetele vor fi stampilate si vor fi semnate de catre persoanele autorizate (identificabile prin functie, nume si prenume), precum si de salariatul care le-a intocmit;
- prin adresa de inaintare catre DGFP Valcea, se va confirma ca datele raportate reflecta situatia reala.

Machetele actualizate necesare pentru raportare sunt postate si pot fi descarcate de pe website-ul DGFP Valcea, de la adresawww.finantevalcea.ro, sectiunea Trezorerie/Machete raportare.

De asemenea, machetele in format electronic pot fi obtinute direct de la DGFP Valcea, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica - Serviciul sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale, prezentand in acest scop un memory stick.

                                                                                                    www.finantevalcea.ro

In atentia unitatilor administrativ-teritoriale si a institutiilor publice din subordinea acestora

Cladire finanteDirectia Generala a Finantelor Publice Vâlcea informeaza ca, in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 290/22.05.2013, a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul Finantelor Publice nr. 614/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 4^2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale.

Potrivit prevederilor art. 4^2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, proiectele angajamentelor legale din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice, initiate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale si institutiile publice din subordinea acestora, indiferent de finantare, se transmit unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului in vederea avizarii din punctul de vedere al incadrarii sumelor in creditele de angajament si bugetare ramase disponibile. Unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot incheia angajamente legale noi numai pentru proiectele avizate de catre unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

In acest context au fost emise norme de aplicare din care, in materialul urmator, prezentam principalele aspecte.
Astfel pâna la data prezentarii la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului a primului „Proiect de angajament legal („Proiectul de angajament legal...") din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investitii............... la data de..................", unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale si institutiile publice din subordinea acestora au obligatia completarii si depunerii „Situatiei angajamentelor legale („Situatia angajamentelor legale...") din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice si a creditelor bugetare aferente la data de.................".

Cine poate intocmi proiectul de angajament legal

„Proiectul de angajament legal..." poate fi intocmit de ordonatorii de credite ai institutiilor publice si depus la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului numai dupa stingerea platilor restante inregistrate la finele anului anterior, respectiv a arieratelor din executia anului curent.

In situatia in care un angajament legal din care rezulta obligatii de plata aferente investitiilor publice se incheie pentru mai multe obiective/proiecte/categorii de investitii, institutiile publice depun la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului câte un „Proiect de angajament legal..." pentru fiecare obiectiv/proiect/categorie de investitii in parte.

Ordonatorii de credite ai institutiilor publice au obligatia sa se asigure ca la data semnarii oricarui angajament legal din care rezulta obligatii de plata aferente institutiilor publice a fost obtinut avizul unitatii teritoriale a Trezoreriei Statului pe „Proiectul de angajament legal..."

Situatia angajamentelor legale si proiectul de angajament legal se completeaza de institutiile publice pentru urmatoarele titluri de cheltuieli bugetare:

- 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare";
- 71 „Active nefinanciare";
- 75 „Fondul National de Dezvoltare".

Ordonatorii de credite ai institutiilor publice raspund de realitatea si exactitatea datelor inscrise in situatia angajamentelor legale si in proiect.
Procedura de aprobare a proiectului de angajament legal

La primirea „Situatiei angajamentelor legale...", unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului preiau in sistemul informatic datele raportate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale si institutiile publice din subordinea acestora, intocmind in acest scop,distinct, pentru fiecare institutie publica si obiectiv/proiect/categorie de investitii „Fisa proiectului de angajament legal pentru institutia respectiva aferent obiectivului/proiectului/categoriei de investitii" („Fisa Proiectului...").

La primirea fiecarui proiect de angajament legal din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice, unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului verifica urmatoarele:

- daca valoarea totala a proiectului se incadreaza in creditele de angajament disponibile la data solicitarii avizului;
- daca creditele bugetare se incadreaza in creditele bugetare ramase disponibile la data respectiva.

In scopul avizarii proiectului unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului verifica pe fiecare sursa bugetara si respectiv capitol si titlu de cheltuiala, pentru fiecare obiectiv/proiect/categorie de investitii in parte, ca disponibilul de credite de angajament ramas de angajat si disponibilul de credite bugetare ramas in anul curent sa aiba o valoare pozitiva sau cel putin egala cu zero. Datele din proiectul prezentat de institutiile publice se preiau in sistem informatic de unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului in „Fisa proiectului...".

Proiectul avizat se transmite institutiei publice deponente in termen de maximum 3 zile lucratoare de la depunerea documentului. In situatia in care, in urma verificarilor, rezulta ca disponibilitatile de credite de angajament si/sau disponibilitatile de credite bugetare au valori negative, unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului nu avizeaza proiectul si il restituie institutiei publice deponente, cu precizarea motivelor care au condus la neavizarea acestuia, in maximum 3 zile lucratoare de la depunerea documentului.

Daca pe parcursul executarii unui obiectiv/proiect/categorie de investitii pentru care datele dintr-un proiect deja avizat se modifica, institutiile publice prezinta un nou proiect in care se va inscrie numai diferenta in plus sau in minus fata de valoarea inscrisa in proiectul depus anterior.

Alte precizari

Situatia angajamentelor legale se prezinta la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului astfel:
- ori de câte ori se efectueaza rectificari bugetare pe parcursul anului bugetar;
- la fiecare inceput de an bugetar, incepând cu anul 2014, inainte de efectuarea cheltuielilor de investitii.
Prin ordinul mentionat mai sus au fost aprobate si formularele utilizate in aplicarea procedurii, respectiv:

- anexa 1 „Situatia angajamentelor legale din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice si a creditelor bugetare aferente la data de.................";
- anexa 2 „Proiect de angajament legal din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investitii .................. la data de ..................";
- anexa 3 „Fisa proiectului de angajament legal pentru .................................... aferent obiectivului/proiectului/categoriei de investitii ...........................".

www.finantevalcea.ro

In atentia institutiilor publice: intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari lunare

Directia Generala a Finantelor Publice Valcea informeaza ca, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 din 17 aprilie 2012, a fost publicat Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 479/2012 prin care au fost aprobate Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2012.
In articolul de mai jos, prezentam principalele prevederi ale acestui act normativ.
1. Situatiile financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul 2012

Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice autonome si institutiile publice subordonate.
Situatiile financiare care se intocmesc de catre institutiile publice la finele trimestrelor I, II si III in anul 2012 se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturi de executie bugetara si anexe la situatiile financiare care includ politici contabile si note explicative.
Institutiile publice intocmesc situatii financiare trimestriale in anul 2012 potrivit modelelor adaptate structurii indicatorilor aprobati prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 si prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 294/2011, prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si potrivit celorlalte acte normative in vigoare.
Situatiile financiare trimestriale in anul 2012 se intocmesc conform modelelor situatiilor financiare trimestriale aprobate prin:
- Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009;
- Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2010;
- Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2011;
- Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011.
Modelele formularelor valabile pentru situatiile financiare trimestriale in anul 2012 sunt publicate pe websiteul Ministerului Finantelor Publice la adresa www.mfinante.ro, sectiunea Domenii de activitate/ Reglementari contabile/ Institutii publice/ Legislatie.
Pentru anul 2012, termenele de depunere a Situatiilor financiare trimestriale la Ministerul Finantelor Publice - Directia generala de metodologie contabila institutii publice sunt: 10 mai pentru trimestrul I; 9 august pentru trimestrul II; 9 noiembrie pentru trimestrul III.

2. Raportarile financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2012
Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si institutiile publice autonome raporteaza lunar: executia centralizata a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activitatilor finantate integral din venituri proprii si executia cheltuielilor efectuate pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare.
Unitatile administrativ-teritoriale raporteaza lunar: executia cheltuielilor efectuate din finantarile rambursabile externe si interne; executia centralizata a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, inclusiv a activitatilor finantate integral din venituri proprii si executia cheltuielilor efectuate pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare.
Termenul de depunere al acestor raportari la Ministerul Finantelor Publice - Directia generala de metodologie contabila institutii publice este data de 15 a lunii urmatoare celei de raportare.
Toate institutiile publice, indiferent de subordonare si modul de finantare a cheltuielilor, raporteaza lunar Anexa 30 "Plati restante" si urmatorii indicatori din bilant: "Creante comerciale si avansuri", "Datorii comerciale si avansuri", "Contributii sociale", "Salariile angajatilor", "Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane", raportare ce va fi insotita de o nota explicativa pentru cresterile/reducerile semnificative ale sumelor raporate in bilant la indicatorii mentionati.
Termenul de depunere al acestei raportari financiare lunare la Ministerul Finantelor Publice - Directia generala de metodologie contabila institutii publice este data de 20 a lunii urmatoare celei de raportare.
Raportarile financiare lunare se vor transmite in format electronic, insotite de o adresa de inaintare scanata si semnata de conducatorul institutiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de o alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.

 

www.finantevalcea.ro

In atentia institutiilor publice!

Instructiuni pentru completarea cererii pentru deschiderea de credite bugetare

Directia Generala a Finantelor Publice Valcea informeaza ca, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 498/13.07.2011, a fost publicat Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2.276/2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind completarea formularului „Cerere pentru deschiderea de credite bugetare" aprobat prin Ordinul ministrului Finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Trezoreriei Statului si bugetele locale, din care prezentam mai jos principalele aspecte.
Deschiderea de credite bugetare se efectueaza lunar, prin utilizarea formularului „Cerere pentru deschiderea de credite bugetare" aprobat prin Ordinul ministrului Finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare se intocmesc in doua exemplare, care se semneaza de catre ordonatorii principali de credite sau de inlocuitorii lor de drept ori de alte persoane imputernicite in acest scop potrivit legii si se avizeaza pentru control financiar preventiv delegat si/sau control financiar preventiv propriu, dupa caz.
Exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare aprobate in bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se prezinta pentru avizare Ministerului Finantelor Publice incepand cu data de 25 a lunii anterioare perioadei pentru care se solicita deschiderea de credite. Exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele locale se prezinta pentru avizare si unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care unitatile administrativ teritoriale au conturile deschise, incepand cu data de 25 a lunii anterioare perioadei pentru care se solicita deschiderea de credite.
Exemplarul nr. 2 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare se retine de catre institutia publica initiatoare, iar raspunderea pentru situatiile in care datele inscrise in acest exemplar difera de cele cuprinse in exemplarul nr. 1 revine exclusiv acesteia.
Ministerul Finantelor Publice - Directia Generala Trezorerie si Contabilitate Publica va instiinta ordonatorii principali de credite cu privire la deschiderea creditelor bugetare solicitate de acestia printr-o comunicare privind deschiderea de credite bugetare. Comunicarea privind deschiderea de credite bugetare impreuna cu exemplarul nr. 2 al cererii pentru deschiderea de credite bugetare constituie documente justificative pentru inregistrarea in contabilitatea institutiilor publice a creditelor bugetare deschise. Unitatile Trezoreriei Statului vor elibera institutiilor publice extrase de cont aferente creditelor bugetare deschise. Extrasele de cont impreuna cu exemplarul nr. 2 al cererii pentru deschiderea de credite constituie documente justificative pentru inregistrarea in contabilitatea institutiilor publice a creditelor bugetare deschise.
Formularul „Cerere pentru deschidere de credite bugetare" aprobat prin Ordinul ministrului Finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se genereaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Programul de asistenta este distribuit ordonatorilor principali de credite gratuit de Ministerul Finantelor Publice si/sau de unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului sau poate fi descarcat de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, de la adresa: www.mfinante.ro.
Cererea pentru deschidere de credite bugetare poate fi generata si cu ajutorul aplicatiilor informatice ale institutiilor publice, cu conditia respectarii cel putin a elementelor din modelul aprobat prin Ordinul ministrului Finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si a precizarilor art. 2 din OMFP nr. 2.276/2011.

 www.finantevalcea.ro

Actiune preventiva pe linia pazei bunurilor

Azi noapte, politistii municipali au organizat o actiune de verificare si control a agentilor economici si institutiilor publice, asigurate cu paza umana, din municipiul Ramnicu Valcea.
Actiunea a avut ca scop verificarea modului de executare a serviciului de catre agentii de paza, cunoasterea sarcinilor de serviciu si a modului de interventie in cazul unui incident in obiectivul pazit.
Cu ocazia activitatilor desfasurate, la o institutie publica, a fost depistat un agent de paza care executa serviciul fara uniforma, fapt pentru care a fost sanctionat contraventional cu suma de 100 lei.
La un alt obiectiv verificat agentul de paza nu a fost gasit in post, impotriva sa urmand a fi dispuse masuri legale de sanctionare.
Politistii au constatat nereguli si in ceea ce priveste modul de intocmire a registrelor necesare executarii serviciului de paza si au dispus masuri urgente de remediere a acestor deficiente.
De asemenea, toti agentii de paza verificati au fost instruiti cu privire la modul de executare a sarcinilor de serviciu, precum si cu privire la modul de interventie si sesizare in cazul producerii unui eveniment in obiectivul pazit.

Inspectoratul Judetean de Politie
i1lpyvfnyj